مقاطع نبشی های آلومینیومی ۳ و ۶ متری
وزن هر شاخه(كیلوگرم)
ضخامت(میلی متر)
عنوان كالا
ردیف
۰/۲
۱/۲نبشی آلومینیوم ۱۰*۱۰ (شاخه ۳ متری)۱
۰/۳۲نبشی ۱۰*۱۰ (شاخه ۳ متری)۲
۰/۳
۱/۴نبشی ۱۰*۵۱ (شاخه ۳ متری)۳
۰/۴۱/۴نبشی ۱۰*۲۰ (شاخه ۳ متری)۴
۰/۳
۱/۲نبشی ۵۱*۵۱ (شاخه ۳ متری)۵
۰/۵۲نبشی ۵۱*۵۱ (شاخه ۳ متری)۶
۰/۶
۱/۵نبشی ۵۱*۳۰ (شاخه ۳ متری)۷
۰/۷۱/۵نبشی ۵۱*۳۰ آج دار (شاخه ۳ متری)۸
۰/۹
۱/۴نبشی ۲۰*۲۰۹
۱/۲۱/۹نبشی ۲۰*۲۰۱۰
۱/۳
۲نبشی ۲۰*۲۰۱۱
۲/۹۵نبشی ۲۰*۲۰۱۲
۱/۶
۲نبشی ۲۰*۳۰۱۳
۱/۹۲نبشی ۲۰*۴۰۱۴
۰/۸
۱/۵نبشی ۲۰*۴۰ آج دار (شاخه ۳ متری)۱۵
۰/۹۱/۵نبشی ۲۰*۵۰ آج دار (شاخه ۳ متری)۱۶
۱/۴
۱/۷نبشی آلومینیومی ۲۵*۲۵۱۷
۰/۹۱/۵ (نبشی ۲۵*۵۰ آج دار (شاخه ۳ متری۱۸
۰/۵
۰/۹نبشی ۳۰*۳۰ (شاخه ۳ متری)۱۹
۱/۵۱/۵نبشی ۳۰*۳۰۲۰
۱/۷
۱/۸نبشی ۳۰*۳۰۲۱
۱/۹۲نبشی ۳۰*۳۰۲۲
۲/۸
۳نبشی ۳۰*۳۰۲۳
۴/۵۵نبشی ۳۰*۳۰۲۴
۸/۲
۱۰نبشی ۳۰*۳۰۲۵
۱/۵۱نبشی ۳۰*۶۰۲۶
۲/۳
۱/۸نبشی ۴۰*۴۰۲۷
۳/۸۳نبشی ۴۰*۴۰۲۸
۵
۴نبشی ۴۰*۴۰۲۹
۲/۹۱/۸نبشی ۵۰*۵۰۳۰
۴/۸
۳نبشی ۵۰*۵۰۳۱
۷/۸۵نبشی ۵۰*۵۰۳۲
۱۴/۸
۱۰نبشی ۵۰*۵۰۳۳
۵/۸۳نبشی ۵۰*۷۰۳۴
۳/۳
۱/۷نبشی ۶۰*۶۰۳۵
۷/۶۴نبشی ۶۰*۶۰۳۶
۹/۶
۴نبشی ۶۰*۹۰۳۷
۴/۶۲نبشی ۷۰*۷۰۳۸
۵/۲
۲نبشی آلومینیومی ۸۰*۸۰۳۹
۲/۰۵۸نبشی ۸۰*۸۰۴۰
۲۵/۸
۱۰نبشی ۱۰۰*۱۰۰۴۱